INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov sú stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej aj len „nariadenie GDPR“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“).

V zmysle nariadenia GDPR dotknutou osobou je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, t.j. osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; a osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa dotknutej osoby.


A. PREVÁDZKOVATEĽ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom webovej stránky www.bestfm.sk je spoločnosť
Best FM Media,spol. s.r.o. so sídlom Strojnícka 31, Bratislava 821 05, IČO:17 316 588 , zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 700/B.

e-mail: marketing@bestfm.sk
telefonický kontakt: +421 948 711 538


B. ZODPOVEDNÁ OSOBA

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Best FM Media,spol. s.r.o. zodpovie Vaše prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:
• e-mailová adresa: marketing@bestfm.sk
• adresa sídla spoločnosti:., Best FM Media,spol. s.r.o, Strojnícka 31, Bratislava 821 05 (na obálku prosím uveďte text „GDPR – zodpovedná osoba“).


C. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje dotknutých osôb len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania, a to prostredníctvom poverených osôb, ktoré ich spracovávajú podľa pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Pri plnení zmluvy má Best FM Media,spol. s.r.o. z pohľadu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane osobných údajov postavenie prevádzkovateľa a zodpovedá v plnom rozsahu za súlad spracovania osobných údajov dotknutej osoby so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a so zákonom o ochrane osobných údajov.


D. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACÚVAME

Spoločnosť Best FM Media,spol. s.r.o. spracúva len také osobné údaje, na základe ktorých vie zabezpečiť a poskytnúť plnenie s odbornou starostlivosťou, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený v súlade s účelmi spracovania osobných údajov.

Spoločnosť Best FM Media,spol. s.r.o. spracúva osobné údaje automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania. Automatizované spracúvanie osobných údajov je realizované prostredníctvom na to určených zabezpečených zariadení.

Osobné údaje sú zálohované. Zo zálohových úložísk budú osobnú údaje úplne vymazané ihneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ zabezpečuje zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou, účelom spracúvania je stanovené, o aký oprávnený záujem ide.

Osobné údaje spoločnosť Best FM Media,spol. s.r.o spracúva v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracovateľských činností je odôvodnená tým, že tieto osobné údaje sú potrebné na poskytnutie požadovaného plnenia či služieb, súvisia s poskytovaním plnenia či služieb, ich spracovanie je potrebné v záujme plnenia zákonných požiadaviek prevádzkovateľa alebo sa spoločnosť Best FM Media,spol. s.r.o pri spracúvaní opiera o oprávnený záujem na danom spracovaní.

Osobné údaje spoločnosť Best FM Media,spol. s.r.o. spracúva najmä na účely marketingu vo forme zasielania informácií o novinkách alebo zasielania iných užitočných informácií vzťahujúcich sa oblasť podnikania prevádzkovateľa v prípade existencie predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby, na účel organizovania a vyhodnocovania súťaží, na účel vedenia účtovnej agendy, na účel vybavovania žiadostí dotknutej osoby.

Osobné údaje sú spracúvané automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania v rámci informačných systémov, ktoré sú chránené a zabezpečené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a právnymi predpismi na úseku ochrany osobných údajov.

Na účel zabezpečenia osobných údajov pred ich neoprávneným alebo náhodným sprístupnením tretej strane spoločnosť Best FM Media,spol. s.r.o využíva primerané a vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia.

Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.

D.I. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY ÚČASTI V REKLAMNEJ A PROPAGAČNEJ SÚŤAŽI
Ak sa chcete zúčastniť v reklamnej alebo propagačnej súťaži či hre, potrebujeme o dotknutej osobe spracúvať niektoré osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účasť v súťaži, uskutočnenie súťaže, odovzdanie výhry a podobne (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. §35 ods. 3) zákona č. 431/2002 o účtovníctve).
Právny základ: podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 18/2018 Z. z. spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a zákonnými povinnosťami súvisiacimi s odovzdaním výhry
Oprávnený záujem: prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, najmä súvisiace so vstupmi do vysielania a so súvisiacimi marketingovými informáciami
Kategórie osobných údajov: profil sociálnej siete, e-mail, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefón, potrebný na kontaktovanie výhercu a ďalej dátum narodenia, číslo ID, číslo účtu a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu osoby a/alebo odovzdanie výhry podľa štatútu súťaže príslušnej súťaže alebo podľa podmienok súťaže uvedených vo výzve na účasť v súťaži/hre
Doba uchovania: do uplynutia súťaže a 1 kalendárny mesiac po skončení súťaže a pri výhercoch 10 rokov

D.II. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY MARKETINGU
Ak Vás zaujímajú novinky o vysielaní, hudbe a filmoch, ako aj našich službách či akciách, tak sa môžete prihlásiť na odber takýchto noviniek - newsletter, čím nám ako dotknutá osoba udelíte súhlas informovať Vás prostredníctvom e-mailu. Vaše osobné údaje budú spracúvané až do odvolania vášho súhlasu, čo môžete urobiť kedykoľvek.
Právny základ: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z.
Oprávnený záujem: prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami vysielateľa súvisiace s vysielaním a marketingovými aktivitami ako napr. profilovanie užívateľov na základe štatistických údajov z newslettra
Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail
Doba uchovania: 5 rokov

D.III. OBCHOD (E-SHOP)
V určitých prípadoch, aby sme mohli uskutočniť obchodný vzťah, potrebujeme o dotknutej osobe spracúvať niektoré osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy, dodanie tovaru alebo služby, uskutočnenie platby, plnenie zmluvných povinností, súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo záruky, reklamácie a podobne (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. §35 ods. 3) zákona č. 431/2002 o účtovníctve).
Právny základ: osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy
Oprávnený záujem: prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, najmä súvisiace s marketingovými aktivitami
Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail
Doba uchovania: 10 rokov

D.IV. REKLAMÁCIE
Reklamáciu môžete podať osobne, e-mailom, alebo poštou. Vo všetkých prípadoch si od vás vyžiadame nevyhnutné osobné údaje potrebné na vybavenie reklamácie a na prípadné kontaktovanie vašej osoby v súvislosti s reklamáciou. Doba spracúvania osobných údajov bude maximálne 1 rok po uzavretí reklamačného konania.
Právny základ: osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. spracúvanie je nevyhnutné na vybavenie reklamácie
Oprávnený záujem: prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, najmä súvisiace s marketingovými aktivitami
Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail
Doba uchovania: 10 rokov


E. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Príjemcami osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom sú okrem prevádzkovateľa dodávatelia a partneri prevádzkovateľa, a to najmä poskytovatelia serverových a programátorských služieb, poskytovatelia doručovacích služieb, poskytovatelia účtovných a právnych služieb, poskytovatelia podpory systému, orgány poverené výkonom dohľadu (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenská obchodná inšpekcia, a iné), orgány štátnej či verejnej správy, príslušné súdy, advokátske kancelárie, ktoré sa zaoberajú vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv, a podobne. Údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.


F. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva a uchováva osobné údaje dotknutých osôb v listinnej podobe, ako aj v elektronickej podobe v informačných systémoch používaných prevádzkovateľom pri výkone jeho podnikateľskej činnosti po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Osobné údaje spoločnosť Best FM Media,spol. s.r.o uchováva a chráni po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

V prípade, ak prevádzkovateľ spracováva a uchováva osobné údaje dotknutých osôb aj na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môže dotknutá osoba odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, t.j. písomne.


G. ZDROJ, Z KTORÉHO POCHÁDZAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje získané prevádzkovateľom pochádzajú od fyzických alebo právnických osôb, ktoré poskytli prevádzkovateľovi svoje osobné údaje a udelili prevádzkovateľovi súhlas na ich spracúvanie, a/alebo ktoré majú uzatvorený s prevádzkovateľom pracovno-právny vzťah.


H. ZÁSADA POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Webová stránka prevádzkovateľa používa dočasné i trvalé súbory cookies s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby prevádzkovateľa, prispôsobiť ich záujmom a potrebám osôb a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Používaním stránok prevádzkovateľa osoba vyjadruje súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak osoba navštívi webové stránky prevádzkovateľa a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považuje sa to za prijatie podmienok prevádzkovateľa na používanie súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies sú v zmysle inštrukcií v pomoci každého prehliadača.

Používame nasledovné súbory cookies:

Používaním súborov cookie nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním prevádzkovateľ nezhromažďuje osobné údaje, ani ich neposkytuje sprostredkovateľom resp. tretím stranám.

V prípade, že si neželáte, aby náš web ukladal cookies do vášho prehliadača, môžete si toto nastavenie zmeniť priamo vo vašom prehliadači. Inštrukcie na zmenu cookies sa nachádzajú vo voľbe “pomoc” každého prehliadača. V prípade používania viacerých zariadení, je potrebné vykonať voľbu používania cookies na každom zariadení.

Pri používaní nášho webu môžu niektorí naši partneri využívať aj cookies, ktoré sú personalizované. Nemôžu to však robiť bez vášho súhlasu. Pokiaľ ste im už tento súhlas udelili a chcete ho zmeniť, môžete tak urobiť priamo v komunikácii s nimi, napríklad prostredníctvom ich stránok. Zoznam partnerov nášho webu: Google Analytics / Google AdSense / Google AdMob / Google DoubleClick for Publishers / Google Firebase / Facebook / Meta / Mailgun / Youtube / Vimeo / Soundcloud / Spotify / Flickr / Twitter / Instagram / Webglobe / Vidoomy / AdsWizz / Plista / Mailchimp


I. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo na prístup, opravu či vymazanie (tzv. „právo na zabudnutie“) svojich osobných údajov, na obmedzenie ich spracúvania, ak to nie je obmedzené inak špeciálnym predpisom. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré poskytla, na inú tretiu stranu podľa výberu dotknutej osoby. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od dotknutej osoby získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba. Dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ak sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov odvolať svoj súhlas na jednotlivé činnosti spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.